Marc Jurídic

Amb la denominació Associació Trenquem Armaris es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Objectius

Els fins de l’associació són:

 • Desenvolupar projectes, programes, estratègies orientades a la visibilització del col·lectiu LGBTI+
 • Conèixer les necessitats i realitats de les persones LGTBI+ i dels seus nuclis familiars
 • Promoure el respecte per la diversitat afectivosexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere
 • Afavorir a la creació d’un teixit associatiu al municipi de Granollers

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Projectes coeducatius als instituts de secundària on s’imparteixen tallers i dinàmiques relacionades amb el col·lectiu LGBTI+, la diversitat sexual i de gènere i les violències que se’n deriven del sistema cisheteropatriarcal.
 • Realitzar trobades, debats i activitats que compleixin amb els objectius.
 • Post a Instagram (@trenquemarmaris) sobre la història i la cultura del col·lectiu LGBTI+, així com activitats d’oci, debats, trobades i activitats que realitzem des de l’Associació Trenquem armaris.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Socis

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.

Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Són drets dels membres de l’associació:

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 • Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 • Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 • Formar part dels grups de treball.
 • Tenir un exemplar dels estatuts.
 • Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels membres de l’associació:

 • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

 • Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

 • Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

US HEM MOSTRAT PART DELS ESTATUTS LA RESTA ESTAN A LA DISPOSICIÓ DELS SOCIS