Nosaltres

Qui Som

Som la primera associació de Granollers que treballa en pro de la comunitat LGBTI+

Som 3 sòcies fundadores, algues ens vam conèixer als grups de treball del I Pla de diversitat sexual i de gènere de Granollers on vam detectar la necessitat de fer de la lluita individual una lluita col·lectiva i organitzada. D’altres van assabentar-se de la idea pel boca a boca i van decidir implicar-si.

Des de la il·lusió, l’esforç i la resiliència vam constituir l’Associació el 17 de febrer de 2020.

Encara que a Catalunya tenim la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, pensem que tenim la responsabilitat de contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social de les persones del col·lectiu LGBTI+.

Volem estar representades en tots els àmbits de la vida social, que se’ns legitimi i col·laborar en la cultura, generant teixit associatiu, deixant petjada en la història.

Encoratgem a tothom, formis part o no del col·lectiu LGBTI+ a TRENCAR ARMARIS!

Trenquem Armaris

Per què ens diem TRENQUEM ARMARIS?

El nom té a veure sobretot amb el col·lectiu LGBTI+, ja que s’ha utilitzat l’expressió sortir de l’armari amb les persones que defineixen orientacions afectiva sexuals alternatives a l’heterosexualitat. Creiem que continuar utilitzant aquest terme per referir-se a aquest acte no és gens positiu de cara al col·lectiu, perquè implica perpetuar la imposició d’aquest armari. Quan naixem no estem tancades en cap armari, ens l’imposen i després hem de sortir d’ell com a símbol de reconeixement social. Es busca, per tant, destruir un concepte que s’ha arrossegat durant molts anys i que avui en dia és força estigmatitzador i pensem també que és una bona forma de fer referència a l’alliberació d’aquest estigma que durant tant de temps s’ha arrossegat.

En una societat on la normalitat no fos la cisheterosexualitat, on tota identitat de gènere, orientació sexual, i expressió de gènere no estigués estigmatitzada, no faria falta sortir de cap armari. Nosaltres no volem tenir la necessitat de sortir de cap armari, volem trencar amb els armaris que ens imposa la societat i per fer-ho totes hem de formar part d’aquesta desconstrucció i construir-nos col·lectivament en una individualitat sense estigmes, sense prejudicis, sense patiments i ple d’AMOR.

Trenquem Armaris

Junta Directiva

Us presentem l’actual Junta Directiva

Judit Alcayde Serrano

PRESIDENTE
Estudiant i integradora social. Bisexual, trans no binaria i feminista. Deconstruint i construint el gènere en el teatre de la societat, trencant amb la normalitat.

Marina Vila Sayós

VICEPRESIDENTA
Emprenedora i empresaria. Casada amb una dona des de 2015 i mare d’una nena. Ciutadana del món, còmplice de fer entendre a la societat la importància d’obrir la ment perquè tothom pugui ser una mica més lliure.

Adela Rodenas Martínez

TESORERA
Empresaria y visionaria de largo recorrido. Soñadora de igualdades. Casada con Marina compartiendo maternidad desde 2018. Bisexual luchadora y trencadora apasionada de cualquier armario que impone el género y la sociedad.

Trenquem Armaris

Com Ens Organitzem

Per organitzar-nos i prendre decisions realitzem assemblees. Al calendari interactiu pots veure les assemblees de la Junta Directiva (òrgan de govern) que solen fer-se un cop per setmana. Tot i això, l’òrgan sobirà de l’associació és l’assemblea genera.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Trenquem Armaris

L’Assemblea General té les facultats següents:

 • Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 • Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 • Modificar els estatuts.
 • Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 • Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 • Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 • Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 • Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Trenquem Armaris

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. A més, aquest mínim del 10% de socies poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar.

En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general

Memòries