Nosaltres

Qui Som

Som la primera associació de Granollers que treballa en pro de la comunitat LGBTI+

Som 3 sòcies fundadores, algues ens vam conèixer als grups de treball del I Pla de diversitat sexual i de gènere de Granollers on vam detectar la necessitat de fer de la lluita individual una lluita col·lectiva i organitzada. D’altres van assabentar-se de la idea pel boca a boca i van decidir implicar-si.

Des de la il·lusió, l’esforç i la resiliència vam constituir l’Associació el 17 de febrer de 2020.

Encara que a Catalunya tenim la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, pensem que tenim la responsabilitat de contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social de les persones del col·lectiu LGBTI+.

Volem estar representades en tots els àmbits de la vida social, que se’ns legitimi i col·laborar en la cultura, generant teixit associatiu, deixant petjada en la història.

Encoratgem a tothom, formis part o no del col·lectiu LGBTI+ a TRENCAR ARMARIS!

Trenquem Armaris

Per què ens diem TRENQUEM ARMARIS?

El nom té a veure sobretot amb el col·lectiu LGBTI+, ja que s’ha utilitzat l’expressió sortir de l’armari amb les persones que defineixen orientacions afectiva sexuals alternatives a l’heterosexualitat. Creiem que continuar utilitzant aquest terme per referir-se a aquest acte no és gens positiu de cara al col·lectiu, perquè implica perpetuar la imposició d’aquest armari. Quan naixem no estem tancades en cap armari, ens l’imposen i després hem de sortir d’ell com a símbol de reconeixement social. Es busca, per tant, destruir un concepte que s’ha arrossegat durant molts anys i que avui en dia és força estigmatitzador i pensem també que és una bona forma de fer referència a l’alliberació d’aquest estigma que durant tant de temps s’ha arrossegat.

En una societat on la normalitat no fos la cisheterosexualitat, on tota identitat de gènere, orientació sexual, i expressió de gènere no estigués estigmatitzada, no faria falta sortir de cap armari. Nosaltres no volem tenir la necessitat de sortir de cap armari, volem trencar amb els armaris que ens imposa la societat i per fer-ho totes hem de formar part d’aquesta desconstrucció i construir-nos col·lectivament en una individualitat sense estigmes, sense prejudicis, sense patiments i ple d’AMOR.

Trenquem Armaris

Junta Directiva

Us presentem l’actual Junta Directiva

Judit Alcayde Serrano

PRESIDENTE
Estudiant i integradora social. Bisexual, trans no binaria i feminista. Deconstruint i construint el gènere en el teatre de la societat, trencant amb la normalitat.

Marina Vila Sayós

VICEPRESIDENTA
Emprenedora i empresaria. Casada amb una dona des de 2015 i mare d’una nena. Ciutadana del món, còmplice de fer entendre a la societat la importància d’obrir la ment perquè tothom pugui ser una mica més lliure.

Adela Rodenas Martínez

TESORERA
Empresaria y visionaria de largo recorrido. Soñadora de igualdades. Casada con Marina compartiendo maternidad desde 2018. Bisexual luchadora y trencadora apasionada de cualquier armario que impone el género y la sociedad.

Trenquem Armaris

Estatuts

1 - Marc Jurídic

Marc Jurídic

Amb la denominació Associació Trenquem Armaris es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

2 - Objectius

Objectius

Els fins de l’associació són:

 • Desenvolupar projectes, programes, estratègies orientades a la visibilització del col·lectiu LGBTI+
 • Conèixer les necessitats i realitats de les persones LGTBI+ i dels seus nuclis familiars
 • Promoure el respecte per la diversitat afectivosexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere
 • Afavorir a la creació d’un teixit associatiu al municipi de Granollers

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Projectes coeducatius als instituts de secundària on s’imparteixen tallers i dinàmiques relacionades amb el col·lectiu LGBTI+, la diversitat sexual i de gènere i les violències que se’n deriven del sistema cisheteropatriarcal.
 • Realitzar trobades, debats i activitats que compleixin amb els objectius.
 • Post a Instagram (@trenquemarmaris) sobre la història i la cultura del col·lectiu LGBTI+, així com activitats d’oci, debats, trobades i activitats que realitzem des de l’Associació Trenquem armaris.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

3 - Socis

Socis

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.

Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Són drets dels membres de l’associació:

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 • Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 • Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 • Formar part dels grups de treball.
 • Tenir un exemplar dels estatuts.
 • Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels membres de l’associació:

 • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

 • Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 • Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

US HEM MOSTRAT PART DELS ESTATUTS LA RESTA ESTAN A LA DISPOSICIÓ DELS SOCIS

Memòries